Wettelijke vermeldingen

Deze website behoort toe aan het OCMW van de Stad Brussel.

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de website BruDomo is Yvan Mayeur, Voorzitter van het OCMW van de Stad Brussel

Hoogstraat, 298a
1000 Brussel 

Telefoon : 02 543 60 22
Fax : 02 543 61 27


Het ontwerp en de uitvoering van de website

De website www.brudomo.be werd ontworpen door het departement communicatie en organisatie van het OCMW van de Stad Brussel, die de principes voorgesteld heeft waarop hij gebaseerd is, zijn structuur, zijn grafische aspect en die hem ook ontwikkeld heeft.

Het beheer van de website

De hosting, het technische onderhoud, het invoeren van gegevens in de site, evenals diens updates worden verzekerd door het departement communicatie en organisatie van het OCMW van de Stad Brussel  

De informatie

Het OCMW van de Stad Brussel hecht veel belang aan de juistheid van de gegevens die op zijn websites voorkomen. Mocht de internetgebruiker niettemin een onjuiste of foutieve inlichting aantreffen op de pagina’s, dan kan hij dat melden door een mail te sturen naar : 


De teksten die op de website gepubliceerd worden mogen geen aanleiding geven tot enige vordering.

Het auteursrecht

De volledige site hangt af van de Belgische en internationale wetgeving op de auteursrechten en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de downloadbare documenten en de iconografische en fotografische weergaven. De reproductie van het geheel of een deel van deze website op een elektronische drager, van om het even welke aard, is formeel verboden, behoudens uitdrukkelijke machtiging van de verantwoordelijke uitgever of van diens vertegenwoordiger. De reproductie van teksten op een papieren drager is toegestaan, onder voorbehoud van het eerbiedigen van de 3 volgende voorwaarden: gratis verspreiding, eerbiedigen van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging noch aanpassing); heldere en leesbare bronvermelding onder de volgende vorm: Bron: website www.brudomo.be). Voor elk ander gebruik van de teksten, dient de verantwoordelijke uitgever of diens afgevaardigde gecontacteerd te worden.

De hyperlinks

De site www.brudomo.be biedt links aan naar andere sites. Deze sites, waarvan de adressen regelmatig nagekeken worden, maken geen deel uit van de site www.brudomo.be. Het departement, gelast met de website, heeft geen zeggenschap over hun inhoud en het OCMW van de Stad Brussel wijst iedere verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inlichtingen die er voorgesteld worden .

De persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze website ingezameld werden, spruiten voort uit de vrijwillige mededeling van een elektronisch mailadres bij het doorgeven van een elektronische boodschap. De aldus verkregen emailadressen dienen slechts tot het overmaken van de gevraagde informatie-elementen. Deze elektronische adressen maken niet het voorwerp uit van enige overdracht of enige behandeling vanwege het OCMW van de Stad Brussel.

De formulieren

De velden van de online formulieren die gemerkt zijn met een asterisk dienen verplicht ingevuld te worden. De ingezamelde inlichtingen maken het voorwerp uit van een informaticabehandeling, bedoeld om de behandeling van de aanvraag door de administratie van het OCMW van de Stad Brussel te vergemakkelijken.

Het beeldrecht

Krachtens de regels op het vlak van het beeldrecht kan iedere (niet openbare) persoon die zou voorkomen op een fotografie en die niet uitdrukkelijk zijn toestemming verleend heeft voor de verspreiding ervan op de website www.brudomo.be, haar laten verwijderen op eenvoudige aanvraag.

De fotografische kredieten

De beelden die voorkomen op de site www.brudomo.be zijn het eigendom van het OCMW van de Stad Brussel, behoudens vermelding van een ander krediet. De reproductie van fotografieėn en illustraties is verboden zonder voorafgaande toestemming .

De statistieken

Voor statistische doeleinden gebruikt de website www.brudomo.be het cookiessysteem. Deze laten niet toe u te identificeren. Daarentegen laten ze toe om anonieme gemaakte gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld over de gebruikte browser en besturingssysteem, het aantal bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, … Iedere internetgebruiker mag zich verzetten tegen het registreren van cookies via het configureren van zijn browser.

De vertalingen

De vertalingen naar het Nederlands worden verzorgd door de administratieve diensten van het OCMW van de Stad Brussel.


 
FR | NL   

BruDomo op FacebookBezoek ons op Facebook